Metoden Uttryckande konst /Expressive arts

Expressive arts therapy/ Uttryckande konstterapi är samtal som kombineras med konstnärliga uttryck. Det kan användas i terapeutiskt syfte, i självutveckling eller coachning. Det kan användas såväl i psykoterapi och självutveckling som i arbete i grupp och på organisationsnivå.

 Resan hem till dig själv kan ta sin början i såväl orden som i konsten. Vi utgår från här och nu och utforskar tillsammans hur du förhåller dig till dig själv, dina relationer och livet utifrån de frågor eller problem som du brottas med. 

Jag som terapeut/samtalsledare kommer med förslag ur min verktygslåda hur vi kan utforska ditt tema tillsammans, som vi sedan utformar tillsammans. I Uttryckande konst kan vi välja att utforska med bild, musik, rörelse, gestaltning/ psykodrama, poesi/prosa eller en kombination. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete, men har du det är du är naturligtvis också välkommen.

Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, vidgad självkännedom ökad frihet och mening i sina liv.

Arbete med konstnärligt gestaltande terapi rör själva existensen och syftar till att hantera kriser, bearbeta varierande grader av psykisk ohälsa och ge människor verktyg att lyfta fram inneboende resurser.

Uttryckande konstterapi betonar processer mer än teknik som kärnan i det terapeutiska arbetet. Skapandet i sig är centralt och är en ram för ett aktivt och kreativt förhållningssätt, där den terapeutiska relationen utgör grunden. 

Ett härligt gäng med Expressive arts-terapeuter/samtalsledare

Uttryckande konstterapi vilar på följande grundteser:

Att omedvetna psykiska processer påverkar människans beteende.

Att människan utvecklas i relation med andra människor.

Att den tidiga spädbarnstiden, barndomen och ungdomens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar människans uttrycksmöjligheter och relationer.

Att det finns en relation mellan skapande uttryck och människans existentiella villkor.

Att människan kan påverka och förändra sitt liv genom att skapa och reflektera.

Att det inom varje människa finns en konstruktiv kraft som strävar efter helhet, skönhet och integration.

Att det finns ett grundläggande släktskap mellan de olika konstformerna.

Att estetiska upplevelser berör själva existensvillkoren.