Vad är Expressive arts/ Uttryckande konst?

Uttryckande konstterapi är en metod där samtal kombineras med skapande och konstnärliga uttryck. Det kan användas i terapeutiskt och pedagogiskt syfte, eller i vägledning och coachning. Det fungerar i egenterapi och självutveckling, parterapi, liksom för grupper.

Resan kan ta sin början i såväl orden som i konsten. Vi utgår från här och nu och utforskar tillsammans hur du förhåller dig till dig själv, dina relationer och livet utifrån de frågor eller problem som du brottas med. 

Jag som terapeut/samtalsledare kommer med förslag ur min verktygslåda hur vi kan utforska det aktuella temat tillsammans och sedan bestämmer och utformar vi tillsammans. I Uttryckande konst kan vi välja att utforska med bild, musik, rörelse, gestaltning/ psykodrama, poesi/prosa eller en kombination.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av skapande/konstnärligt arbete, men har du det är du är naturligtvis också välkommen.

Grunden för Expressive arts

Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, vidgad självkännedom ökad frihet och mening i sina liv.

Konsten har en läkande och livsbefrämjande förmåga och skapar broar mellan inre och yttre verkligheter. Det visste redan de gamla grekerna, men i vårt västerländska samhälle har konsten fått träda tillbaka för naturvetenskap och teknik. Men nu är vi många som förstår att vi behöver både och.

Arbete med konstnärligt gestaltande terapi rör själva existensen och syftar till att hantera kriser, bearbeta varierande grader av psykisk ohälsa och ge människor verktyg att lyfta fram inneboende resurser.

Uttryckande konstterapi betonar processer mer än teknik som kärnan i det terapeutiska arbetet. Skapandet i sig är centralt och är en ram för ett aktivt och kreativt förhållningssätt, där den terapeutiska relationen utgör grunden. 

Uttryckande konstterapi vilar på följande grundteser

Människan utvecklas i relation med andra människor.

Människans beteende påverkas av omedvetna psykiska processer.

Den tidiga spädbarnstiden, barndomen och ungdomens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar människans uttrycksmöjligheter och relationer.

Inom varje människa finns en konstruktiv kraft som strävar efter helhet, skönhet och integration.

Människan kan påverka och förändra sitt liv genom att skapa och reflektera.

Det finns en relation mellan skapande uttryck och människans existentiella villkor.

Estetiska upplevelser berör själva existensvillkoren.

Det finns ett grundläggande släktskap mellan de olika konstformerna.